Regulamin

ZASADY SPRZEDAŻY TOWARÓW I REALIZACJI USŁUG ŚWIADCZONYCH

PRZEZ LEASECAR SP. Z O.O.

Dane identyfikacyjne

Leasecar Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce, w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000528789, z siedzibą w Polsce, przy ulicy Połczyńskiej 33, 01-377 Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000 złotych, posiadającą numer REGON: 361641386 oraz NIP: 5170370158.

Przedmiot działalności

Działalność przedsiębiorstwa obejmuje świadczenia na rzecz konsumentów w ramach sprzedaży nowych i używanych samochodów osobowych i dostawczych, części zamiennych, opon i innych akcesoriów motoryzacyjnych oraz usługi serwisowe z zakresu przeglądów i napraw mechanicznych oraz blacharsko-lakierniczych.

Działalność handlowa i usługowa prowadzona jest w lokalu pod adresem:

01-377 Warszawa, ul. Połczyńska 33.

Komunikacja z konsumentami odbywa się w sposób bezpośredni – we wskazanym wyżej lokalu; za pośrednictwem poczty tradycyjnej – na adres siedziby głównej; poczty elektronicznej leasecar@leasecar.pl; telefonu – pod numerem: 22 57 37 000

Regulamin

Spisane poniżej zasady postępowania stanowią Regulamin, na podstawie którego sprzedajemy towary, zarówno nowe jak i używane oraz świadczymy wszelkie usługi realizowane przez nasz warsztat serwisowy. Przed dokonaniem zamówienia lub zakupu jakichkolwiek spośród oferowanych przez nas towarów lub usług należy uważnie zapoznać się z treścią poniższych zapisów. Zamówienie bądź zakup któregokolwiek z naszych towarów lub usług oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a jego postanowienia stają się wiążące dla stron umowy zawartej w naszym lokalu.

1. Sprzedaż towarów i realizacja zleceń serwisowych

 1. Za moment zawarcia umowy sprzedaży towaru uznaje się otrzymanie przez Konsumenta paragonu lub faktury VAT.
  1. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w trybie natychmiastowym w przypadku braku zapłaty w ustalonym terminie płatności.
  1. W przypadku towarów, których dostarczenie wymaga oczekiwania, sporządzane jest Zamówienie z określeniem przewidywanego terminu dostawy.
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zamówienia w przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie uzgodnionego zadatku lub zaliczki.
  1. W przypadku, gdy możliwa jest tylko częściowa realizacja Zamówienia w ustalonym terminie, Konsument może:
 2.  anulować całość zamówienia,
 3.  anulować zamówienie w części, której realizacja nie jest możliwa,
 4.  zmienić zamówienie w części, której realizacja nie jest możliwa,
 5.  postanowić o wydłużeniu terminu realizacji zamówienia.
  1. Wszelkie usługi świadczone na rzecz konsumentów, w tym zwłaszcza przeglądowe, naprawcze i montażowe, realizowane są na zasadach umowy zlecenia rozumianej jako umowa starannego działania.
  1. Umowę zlecenie uznaje się za zawartą z chwilą złożenia podpisów stron na stosownym dokumencie opatrzonym nazwą Zlecenie.
  1. Zmiana zakresu zleconej usługi wymaga zgody stron umowy, przy czym nie wymaga formy pisemnej, tzn. może być uzyskana w trakcie rozmowy telefonicznej.

2. Ceny towarów oraz wynagrodzenie za świadczone usługi

 • Ceny detaliczne oferowanych towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  • Ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy ani dodatkowych usług w szczególności kosztów związanych z instalacją lub montażem towaru oraz jego uruchomieniem.
  • W przypadku zamówienia towaru wraz z dostawą we wskazane miejsce, koszty dostawy zależą od środka transportu i odległości do miejsca dostawy oraz wartości i wielkości zamówienia, stąd podawane są w momencie wyboru sposobu dostawy przez nabywcę.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmiany cen towarów, wprowadzania do oferty nowych towarów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny towarów zamówionych przed datą wejścia w życie zmian cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  • Przywileje i korzyści oferowane w ramach akcji promocyjnych nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
  • Ze względu na szczególny charakter usług serwisowych, które z reguły wymagają diagnozowania przyczyny niesprawności pojazdu, jeszcze przed określeniem zakresu czynności naprawczych oraz zapotrzebowania na części zamienne, nie ma możliwości wcześniejszego obliczenia wysokości wynagrodzenia przed przystąpieniem do pracy. W związku z tym, w momencie zawierania umowy podawane jest jedynie wstępne  oszacowanie łącznych kosztów świadczenia.
  • Łączne wynagrodzenie za wykonaną usługę obliczane jest na podstawie:
 •  stawki za roboczogodzinę stosowaną w warsztacie,
 • pracochłonności katalogowej, jeśli producent pojazdu opracował stosowny katalog lub pracochłonności rzeczywistej, gdy taki katalog nie jest dostępny
 • cen detalicznych zastosowanych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, zgodnych z oficjalnym cennikiem towarów.
  • Wynagrodzenie za zrealizowaną usługę obliczane jest w wartościach netto, do których doliczany jest podatek VAT.
  • Wyliczenie łącznego wynagrodzenia wraz z wyszczególnieniem zastosowanych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych prezentowane jest na fakturze VAT wystawianej po zamknięciu zlecenia. Na życzenie konsumentów udzielane są wszelkie wyjaśnienia dotyczące algorytmu obliczania wynagrodzenia wraz z możliwością wglądu do wymaganych w tym wypadku źródeł informacji.

3. Sposób i termin spełnienia świadczenia

 • Odbiór zakupionych towarów oraz realizacja zleconych usług odbywa się w lokalu Sprzedawcy lub w przypadkach uzgodnionych indywidualnie w innym miejscu.
  • Sprzedawca zapewnia warunki umożliwiające dokonanie przez Konsumenta sprawdzenia jakości i kompletności realizacji usługi oraz właściwego funkcjonowania zakupionego towaru, o ile nie wymaga on wcześniejszego zamontowania.
  • Termin spełnienia świadczenia jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie.
  • W przypadku sprzedaży towarów znajdujących się w salonie, sklepie lub magazynie Sprzedawcy, umowa wykonywana jest natychmiastowo, a w przypadku towarów sprowadzanych z magazynów zewnętrznych ustalany jest przewidywany termin dostawy.
  • Okres oczekiwania na wykonanie usługi lub sprowadzenie części niezbędnych do jej realizacji jest zróżnicowany i uzależniony od rodzaju i zakresu usługi.

4. Procedura rozpatrywania reklamacji

 • Reklamacje dotyczące towaru lub usługi wymagają formy pisemnej.
  • Jeżeli niezgodność z zawartą umową zostanie stwierdzona w obecności pracownika Sprzedawcy w trakcie odbioru towaru lub przedmiotu usługi bezpośrednio po jej zakończeniu, należy sporządzić protokół reklamacyjny opatrzony podpisami stron.
  • Jeżeli przyczyna reklamacji ujawni się po dokonaniu odbioru towaru lub usługi, zawiadomienie winno być złożone przez osobę uprawnioną w formie pisemnej bezpośrednio w lokalu Sprzedawcy lub przesłane listem poleconym na adres siedziby głównej, tj. 01-377 Warszawa, ul. Połczyńska 33.
  • Reklamację wniesioną przez osobę nieuprawnioną traktuje się jako niewniesioną.
  • Reklamacja powinna zawierać:
 •  datę sporządzenia reklamacji,
 •  imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny osoby składającej reklamację,
 •  przedmiot oraz uzasadnienie reklamacji,
 •  wskazanie żądania Konsumenta,
 •  datę i miejsce zakupu lub wykonania usługi,
 •  numery identyfikacyjne towaru (pojazdu),
 •  wykaz załączonych dokumentów,
 •  podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
  • Konsument powinien dostarczyć w ustalonym ze Sprzedawcą terminie towar lub przedmiot usługi celem dokonania weryfikacji zasadności reklamacji.
  • Za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie sporządzonego zawiadomienia w formie pisemnej.
  • Termin udzielenia pisemnej odpowiedzi wynosi 14 dni od dnia wniesienia reklamacji.

5. Odpowiedzialność prawna za jakość świadczenia

 • Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta za wady rzeczy na zasadach szczegółowo określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 roku poz. 121).

6. Usługi posprzedażne i gwarancja

6.1 . Sprzedawca nie daje gwarancji własnej na oferowane towary, które objęte są gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora..

6.2 . W przypadku takich towarów, Konsument może bez żadnych ograniczeń korzystać z uprawnień zawartych w umowie gwarancyjnej oraz składać ewentualne roszczenia w dowolnym serwisie naprawczym autoryzowanym przez producenta lub dystrybutora.

6.3 . Sprzedawca nie udziela gwarancji handlowej na sprzedane samochody używane i części używane

6.4 . Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi za wady wymaga złożenia reklamacji stosownie do postanowień punktu 4 niniejszego regulaminu.

6.5 . Sprzedawca ogranicza rękojmię w przypadku sprzedaży samochodów używanych i części używanych  do 1 roku.

6.6 . Sprzedawca świadczy odpłatne i nieodpłatne usługi posprzedażne, wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów, w zakresie serwisu mechanicznego i blacharsko-lakierniczego samochodów osobowych i dostawczych.

6.7 . Cena usług posprzedażnych uzależniona jest od zakresu i rodzaju zleconych czynności.

6.8 . Usługi nieodpłatne świadczone są w ramach uprawnień gwarancyjnych oraz uznanych roszczeń z tytułu prawnej odpowiedzialności za jakość świadczenia.

7. Czas trwania umowy

 • Sprzedawca nie daje gwarancji własnej na oferowane towary, które objęte są gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora.
  • Umowy sprzedaży towarów znajdujących się w salonie, sklepie lub magazynie Sprzedawcy wykonywane są natychmiastowo, w związku z czym czas ich trwania ograniczony jest do okresu pomiędzy zapłatą ceny a dokonaniem przez Konsumenta odbioru rzeczy.
  • Umowy dotyczące wykonania usługi serwisowej trwają do momentu faktycznego odbioru przez Konsumenta  przedmiotu świadczonej usługi.
  • Umowy o charakterze okresowym (np. ubezpieczenia, programy serwisowe) obowiązują na czas wynikający z oferty lub podpisanego porozumienia.

8. Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. z 2014 roku poz. 827)
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych postanowień. Wszelkie zmiany obowiązują po upływie 14 dni od daty ich opublikowania.
  • W przypadku umów zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są postanowienia obowiązujące w dniu zawarcia umowy.
  • Niniejsze postanowienia obowiązują od dnia 25 grudnia 2014 roku.

...

Kontakt:

Copyright © 2020 powered by Adrian Szpindler, LeaseCar Sp. z o.o.